کوردستان

01:52 - 3/2/2020

ئه‌نه‌كه‌سه‌: جە وەرنیشتو کوردەسانینە بارەگاکاشا کەراوە

ئه‌نه‌كه‌سه‌: جە وەرنیشتو کوردەسانینە بارەگاکاشا کەراوە

 

 

ئه نجومه نو نیشتمانیى كوردی جە سوریانە (ئه نه كه سه) بڕیارشدا گێڵۆوە وەرنیشو كوردسانی و بارهگا کەرۆوە، ئانەیچ دماو گفتوگۆیش چەنی ههسهده و ڕاوەبەرو خۆسهرى وەرنیشتو كوردستانی.

كاوه ئازیزی ئهندامو ئهنجومهنو نیشتمانیی كوردی جه سووریانە به میدیاکاو پارتىیش واتەن، گفتوگۆو بەینو ئهنهكهسهی و تهڤدهمی ئهنجامى خاسش بێ، ئهنهكهسه بڕیارشدان كه بارهگاكاش جە وەرنیشتو كوردسانینە کەرۆوە، كه نزیكهو 50 بارهگێنێ بهواتەو ئازیزى جه چن ڕوێ دماتەرینە "مژدهی وەشتەر" وەڵاکەراوە و ئهنجامو گفتوگۆكای دڵوەشکەرێنێ.

ماچۆ: "حەزو گردلایێ بێ كورد جە وەرنیشتو كوردسانینە دلێ یانەو وێش ڕێك وزۆوە، دماتەر داواو مافهكاش کەرۆ و یۆ جە داواكارییهكاو ڕووسیایچ ههرئینە بێ، گرد ئاماژێ گفتوگۆكا دڵوەشکەرێنێ پەی ئانەی ڕێككهوتەی کریۆ و دلێ یانەو كوردی ڕێك وزیۆ و كورد یۆێرۆ، پەی ئانەی مافهكاش جه وەرنیشتو كوردسانینە به‌ده‌ست بارۆ ".

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.