تەندروستی

01:48 - 2/2/2020

چی مستەمڕ سەرەمامێشۆ؟

یۆ چا حاڵەتا توشو بڕێ ئانزانابۆ سەرئێشەی مستەمڕەن،

 

 ئینەیچ جەکەسێوە پەی کەسێ تەری جیاوازیش هەن، وە جەتەمەنێوە پەی تەمەنێ تەری جیاوازا، هۆکارەکێچش ئینێنێ:

ـ وەستەیرە ئاستوقەننو ونێ
ـ ماسای گۆشو دلێ، بەهۆکارو ماسای دەماری سەرەکیوە، تێکشیەی هامسەنگی بەدەنی، بێجگە سەرئێشەی ئانزان توشو ڕشیایۆو سەرەسوڕیایچۆ بۆ.
ـ وەستەیرە فشارو ونێ.
ـ وروەستەی فشارو ونێ.
ـ تێکشیەی دایوەنەو دڵی.
ـ جەڵتەو مەژگی.
ـ تێکشیەی بڕێ جە هەرمانەکاو سیستەمو دڵی
ـ وەربیەی ونێ دلێوەبۆ یان بەرۆ.
ـ تەنگەنەفەسی.
ـ تێکشیەی بەدەنی
ـ مردایرە وەردەمو گەرمیێوە فرەینە.
ـ کەمبیەیۆ ڤیتامینb1 کەمی توخم و سیامینی.
ـ وەستەیرە پلێ گەرمی بەڎەنی.
ـ کێشەی دەرونی و ڕاڕایی
ـ کەموتەی و مانیایێ فرە
ـ بەکارئاردەی دەرمانو هێوربیەیۆ
ـ کەم ونی
ـ دووەگیانبیەی(ئاوربیەی)
ـ کەمبیەیۆ ئۆکسجینی دلێ ونێنە
ـ واردەیۆ مەشروبی
ـ نەوەشی پارکنسۆنی
ـ سەرەت کێشۆ چێوێرەو ئەزیەتشبۆ
ـ توشبیەی بەماسایی بەشێوە بەڎەنی بەتایبەتی گەدەت.

 

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.