جیهان

12:47 - 17/6/2020

تازەتەرین ئامارەکاو کۆرۆنی جە عێراقنە

تازەتەرین ئامارەکاو کۆرۆنی جە عێراقنە

وەزارەتو تەندروستی عیراقی  تازەتەرین  ئاماریش  وەڵێ کەردیوە
وەزارەتو تەندروستی  عیراقی
جەشەوو ڕۆ وێردەنە   ۱۰۳۳۳  فەحسیشما کەردینی  دلی ئا فەحسانە ۱۳٨٥ چا  پۆزەتیفی  بینی
ئاماری  گردی جە عیراقتە تا ئیسە
٭گردو  توشژ بیا ۳۲۷۰۰کەسی
٭گردو خاس بیەیوە ۹٨٦۲کەسی
٭مەردی ۷۱۲ کەسی

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.