شێعرێ

12:33 - 19/6/2020

هەورامانەکەی بێ نازوو ماتم

هــەورامـان_نیـــوز

هەورامانەکەی بێ نازوو ماتم              
وەتەنی بێ یار بێ دەسەڵاتم
خەم خەڵاتەکەی تەمام خەمبارم
دەوڵە مەندەکەی هەژار دیارم
هەرسی چەم وێنەی لافاوان خێزا
دارو و درەختی هەراڵە ڕێزا
نه تۆی خیاڵان بەرکریا و ناڵان
جە وەشی ساڵان هەق وریا و تاڵان
خەیلێن تەموو خەم مەگێڵۆت پۆنه
جە ناڵەی بەرزت کەس مەیاوۆنه
ئانێ که وێشا نیاره یارت
پەی باروو خەمات بیێ سەربارت
وەهارێ ئامێ سەیرانوو کەشیت
پاییزێ لوێو واردشا جەبەشیت
نیشتێ نەسایەت شالەقشا بڕیه ی    
مەکیشا واردیو سفرەشا دڕیەی
پەی وێ نەرمانی ڕۆجیاروو تۆ      
به هەق نەژناسای دۆسوو یاروو تۆ
بیێ جەم هەورێ سیاوێو بۆرێ
ئیمکاریشا کەرد شەمشەله کۆرێ
کەسێ مەپەرسۆ خۆ جە ئەحواڵت
کەسێ مەتەرسۆ هەناسەی کاڵت
کەی وەشا وەشی ئەر تۆ ناوەش بی
حەرام بۆ بەشم ئەر تۆ بێ بەش بی
ناڵەت جه داخوو زاموو وەڵاتین
زاموو وەڵاتی بێ دەسەڵاتین
دەی هەقتا وەڵات ماتەم خەڵات بی
وێنەی غەریبی دوور جه وەڵات بی
هه‌یاس_غه‌ریبی

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.