کوردستان

01:16 - 22/6/2020

حکومەت ٢١%وموچەیش بڕی!

حکومەت ٢١%وموچەیش بڕی!


‏حکومەتو کابینەو نۆی، چێولای گرد موچێوە بەدەسکاریکریای مڎۆ! گرد وەزارەتێوە ٪ ٦٦و موچەیش پەنە دریۆ، وەزارەتیچ ٪ ١٠ ەوە موچە کەم کەرۆوە تا ٪ ٥٠ ، نامێچش مەنیۆ پاشەکەوت وەرو ئانەی نەبۆ بە قەرز سەرشۆ! مانگانەیچ بەپاو داھاتو حکومەتی ئی بڕیەیە دەسکاری کەرا !

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.