هەورامان

12:47 - 4/7/2020

فۆڕمو واردەی بەنامێ پارێزگاو هەڵەبجەیۆ بەرشی

فۆڕمو واردەی بەنامێ پارێزگاو هەڵەبجەیۆ بەرشی

هەورامان نیوز
وەزارەتو بازرگانی عێراقی بڕیارشدا، پەی ساڵەو ۲۰۲۰ ـ ۲۰۲۱ فۆڕمو واردەی بەنامێ پارێزگاو هەڵەبجەیۆ چاپکەرۆ.
پی هەنگامێشە حکومەتو عێراقی ڕاوەبەریەتی گردی بازرگانی چا پارێزگانە کەرۆوە، پێسە پارێزگایێوە سەربەوێ ورستەو نیشتەیش چەنی کریۆ.

 

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.