هەورامان

10:22 - 22/9/2020

هێزەکێ ئێرانی هەمدیسان تەقەشا کەردەنۆ کۆڵبەرا

هەورامان نیوز -hawramannews

شەوەی ویەردێ سەروسنورو ئێران عێراقیوە، جە مەنتەقەو شارە دەگاو نەوسوڎێ، کە سەر بە شارو پاوەین، هێزەکێ ئێرانی، تەقەشا کەردەن کۆڵبەرەکوردەکاو چوار کەسێشا زەخمیێ کەردێنێ.

کۆڵبەرە زەخمیەکێ پەی چارەسەری واڕێنێشاوە پەی خەسەخانەو پاوەی.


زیاتەر بوانەوە

بابەتێ پەیوەندیدارێ
کۆڵبەر
پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.