فەرهەنگ و هونەر

01:07 - 24/9/2020

وێنێوە دەگمەنو (شیخ مەحمودی نەمر) ی پاڵو یو جە شەھیدەکاو شۆڕشەکەیشنە.

هەورامان نیوز :

وێنەیەکی دەگمەنی شێخ مەحمودی نەمر لەتەنیشت

یەکێك لە شەھیدەکانی شۆڕشەکەیەوە.

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.