هەورامان

09:48 - 5/11/2020

تەوێڵی.. 900 کیلوی یەھەر دەسش سەرەرە گیریا

جە تەوێڵی، 900 کیلوی یەھەری قاچاخ دەسش سەرەرە گییریا.

ھیزەکاو ئاسایشو تەوێڵی دەسشا گیرد سەرو 900 کیلوا یەھەریرە کە بەقاچاخ ئامابی و دماتەر دلینە بریا.


زیاتەر بوانەوە

بابەتێ پەیوەندیدارێ
تەوێڵییەھەرقاچاخ
پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.