هەورامان

01:05 - 21/1/2021

گەنجێوە بوونەو وارای وارانیوە سوجدەو شوكری بەرو

بەوێنە


گەنجێوە بوونەو وارای وارانیوە سوجدەو شوكری بەرو
وریا حسن گەنجێوە ناحیەو خورماڵین بوونەو وارای وارانیوە سەروجادەیۆ دلی ماشینەكەو ویشنە وەزورە و سوجدەو شوكری بەرو پێ خوای.

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.