جیهان

01:35 - 21/2/2021

وەروە شارو قودسیش پۆژنانەرە.

وەروە شارو قودسیش پۆژنانەرە.


جە حاڵەتێ دەگمەنەنە، جە شارو قودسی وەروە واراو، خەڵكو ئا شارەیچە دڵوەشینی بە وارای وەروی جە شارەكەشانە.

 

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.