هەورامان

01:13 - 27/7/2020

ئی بەیانیە دلێ باخی گردی هەڵەبجەینە، هاموەڵاتیێوە تەمەن ۳۹ ساڵ وێش خنیکنا.

ئی بەیانیە دلێ باخی گردی هەڵەبجەینە، هاموەڵاتیێوە تەمەن ۳۹ ساڵ وێش خنیکنا.


بەپا وەڵاکەردێوە پۆلیسو هەڵەبجەی، هاموەڵاتیێوە بەنامێ  ( ک،ج،س) تەمەن ۳۹ ساڵ و پیشەش کاسبا وێش خنیکنان".

دماو یاوای تیمو وەنەکۆڵیایۆ پۆلیسی مەیتەکەش کیانیا پەی پزیشکو دادو هەڵەبجەی و پەڕێوە وەنەکۆڵیایۆ پەی دۆسییەکەیش کریاوە.

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.